OUR CUSTOMER

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

ขอบคุณทุกความไว้ใจ ที่ให้เราส่งออกผลไม้ให้คุณ

กลุ่ม สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร

บริษัทส่งออกผักผลไม้  กลุ่ม สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารบริษัทส่งออกผักผลไม้  กลุ่ม สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารบริษัทส่งออกผักผลไม้  กลุ่ม สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารบริษัทส่งออกผักผลไม้  กลุ่ม สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารบริษัทส่งออกผักผลไม้  กลุ่ม สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร

กลุ่ม โรงแรม ระดับ 5 ดาว

กลุ่ม โรงงาน

© S.KANYASAP COMPANY LIMITED.​ ALL RIGHT RESERVED